Право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељуОво је потпуно ново право прописано Законом о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити. Исто може да оствари један од родитеља дјетета са сметњама у развоју најдуже до 30. године живота дјетета, које:

- има трајно оштећење или обољење због којих је потпуно зависно од помоћи и његе другог лица при задовољавању основних животних потреба, са процентом тјелесног оштећења од 100%,

- није у могућности да се креће ни уз помоћ ортопедских помагала и коме је за кретање и задовољавање најосновнијих животних потреба неопходна цјелодневна брига и помоћ другог лица,

- има потребу за посебном његом на основу налаза и мишљења стручне комисије, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите,

- није у могућности да се оспособљава за рад у струци кроз наставак школовања,

- не остварује право на смјештај у установу социјалне заштите, здравствену установу или није остварило право на збрињавање у хранитељску породицу, нити остварује право на дневно збрињавање, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите.


Уколико у породици има двоје или више дјеце који испуњавају наведене услове, право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу могу остварити оба родитеља, ако су незапослена.

Уколико је двоје или више дјеце, који испуњавају прописане услове, одлуком надлежног органа повјерено једном родитељу, право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу може остварити и један од незапослених чланова породице са којим дјеца и родитељ живе у домаћинству.

Незапосленом брачном или ванбрачном супружнику родитеља дјетета које испуњава прописане услове, са којим дијете живи у домаћинству, умјесто родитељу може се признати право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу.

Родитељ-његоватељ ово право може остварити ако није старији од 65 година и ако је незапослено лице, здравствено способан да пружи посебну његу дјетету са сметњама у развоју, затим да је према мишљењу органа старатељства подобан за пружање посебне његе дјетету, те остале услове прописане Законом.

Висина накнаде за родитеља-његоватеља или његоватеља утврђује се у износу од 25% најниже плате у Републици у претходној години.

У складу са Одлуком о номиналним износима додатка на дјецу и накнаде родитељу-његоватељу или његоватељу и цензусима за остваривање права на додатак на дјецу у 2021. години, број: О-328/2020-7 од 30.12.2020. године, висина накнаде родитељу-његоватељу или његоватељу у 2021. години износи 130,00 КМ, што је 25% најниже плате у Републици у претходној години.

Право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу може остварити лице под условом да има пребивалиште у Републици, односно странац са сталним или привременим боравком.

Образац захтјева за остваривање/преиспитивање права на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу