Рефундација НП за вријеме рада са ½ радног времена ради његе дјетета са сметњама у развоју

Право на рефундацију накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге о
дјетету са сметњама у развоју има корисник права на рефундацију и то:
- Послодавац;
- Предузетник;
- Лице које у виду основног занимања обавља професионалну самосталну дјелатност.

Услови за признавање права на рефундацију по рјешењу су:
- регистрација корисника права или његовог организационог дијела у Пореској управи Републике Српске, као уплатиоца доприноса и лица које користи рад са половином пуног радног времена, као обвезника доприноса (Образац ПД3100 Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса);
- редовна уплата доприноса за дјечју заштиту за родитеља, односно друго лице у складу са Законом, коме је признато право на рад са половином радног времена и за све запослене раднике;
- редовна исплата плате родитељу, односно другом лицу у складу са Законом, који користи право;
- налаз овлашћене здравствене установе о потреби појачане његе и бриге за дијете са сметњама у развоју;
- рјешење корисника права на рефундацију (послодавца) о одобравању рада са половином пуног радног времена запосленог родитеља.

Захтјев за признавање права за рефундацију исплаћене накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге за дијете са сметњама у развоју са потребном документацијом, корисник права подноси првостепеном органу у року од годину дана од дана издавања налаза доктора медицине о потреби појачане његе. Захтјев за рефундацију (требовање) за један или више мјесеци подноси се првостепеном органу након исплате плате са потребном документацијом на Обрасцу ТР-РПР-1.

Захтјев за остваривање права подноси се пословници ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту према сједишту корисника права на рефундацију (послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља професионалну дјеланост) и који су регистровани у Пореској управи РС као уплатиоци доприноса, а лице које користи рад са половином пуног радног времена као обвезник доприноса.Напомињемо да се измјена у погледу висине накнаде за предмете рефундације накнаде плате од 01.01. 2019. годину односи на све кориснике права на рефундацију без обзира да ли се ради о породиљском одсуству или раду са ½ радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота, односно раду са ½ радног времена ради појачане његе и бриге о дјетету са сметњама у развоју.

Образац РПР-1

Образац ТР-РПР-1