Рефундација накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства


Право на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства има корисник права на рефундацију и то:
· Послодавац;
· Предузетник;
· Лице које у виду основног занимања обавља самосталну професионалну дјелатност.
Услови за остваривање права на рефундацију су:
· регистрација корисника права на рефундацију или његовог организационог дијела у Пореској управи Републике Српске, као уплатиоца доприноса и лица које користи породиљско одсуство (мајка или друго лице у складу са Законом), као обвезника доприноса (Образац ПД3100 Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса)
·редовна уплата доприноса за дјечју заштиту за мајку-лице које користи породиљско одуство и све запослене раднике у посљедњих годину дана прије
почињања коришћења породиљског одсуства као и за вријеме његовог коришћења;
· рјешење корисника права на рефундацију (послодавца) о одобравању коришћења породиљског одсуства мајци – породиљи;
· редовна исплата накнаде плате мајци-лицу које користи породиљско одсуство за вријеме коришћења истог;

Захтјев за признавање наведеног права уз потребну документацију корисник права на рефундацију може поднијети у року од шест мјесеци од дана почињања коришћења породиљског одсуства на Обрасцима НП-1 и НП-2, а корисници права предузетници или лица која у виду основног занимања обављају самосталну професионалну дјелатност на Обрасцима НП-1 и НП-3;
Захтјев за рефундацију накнаде плате, по признатом рјешењу (требовање), корисник права на рефундацију може поднијети за један или више мјесеци након извршене исплате накнаде, а најкасније у року од три мјесеца од дана исплате накнаде плате за последњи мјесец коришћења породиљског одсуства (дванаести мјесец или осамнаести мјесец породиљског одсуства, члан 28. ст. 4. и 5. Закона) на Обрасцу ТР-НП-ПО.
Захтјев за остваривање права подноси се пословници ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту према сједишту корисника права на рефундацију (послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља професионалну дјеланост) и који су регистровани у Пореској управи РС као уплатиоци доприноса, а лице које користи породиљско одсуство као обвезник доприноса.Обавјештење/инструкција за послодавце

Образац НП-1

Oбразац НП-2

Образац НП-3

Образац рјешења о породиљском одсуству

Образац требовања послодавца ТР-НП-ПО

Инструкција - 1

Инструкција - 2