Пронаталитетна накнада за трећерођено и четврторођено дијете

Ово право остварује мајка или друго лице у складу са законом које има пребивалиште у Републици.
Право остварује мајка за свако трећерођено и четврторођено дијете без обзира на материјални статус породице и мјесто рођења дјетета.

Право може остварити мајка или друго лице у складу са Законом које је страни држављанин, под условом да:
- има стални или привремени боравак у Републици;
- да је дијете рођено на територији Републике ;
- да у држави чији је држављанин није корисник права по овом основу.

Ово право се остварује у једнократном новчаном износу и то:
- за трећерођено дијете у износу од 600,00 КМ;
- за четврторођено дијете у износу од 450,00 КМ.

Захтјев за остваривање права подноси се у року од годину дана од дана рођења дјетета на Обрасцу Ф34 са потребном документацијом.

Захтјев за остваривање права подноси се пословници ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту на чијем подручју подносилац захтјева има пребивалиште, односно дозволу за боравак странаца.

Образац Ф34

Изјава о члановима заједничког домаћинства – кућна листа